v. 3.62

Začínáme s programem


Pracovní režimy programu

Program Sadovnická projekce poskytuje komplexní pracovní prostředí pro tvorbu projektů a sadových kompozic libovolného rozsahu. Projektant má k dispozici kromě půdorysného zobrazení řadu pomocných oken – terénní modelace pro znázornění terénu v kompozici, prostorové modely, kde si může udělat představu o zastínění pozemku v průběhu dne, změny barvy olistění dřevin v průběhu roku a změny ve velikosti dřevin v průběhu let. Samozřejmostí je zobrazení použitého rostlinného materiálu s možností vyhledávání rostlin v projektu. V aplikaci je možné definovat ceníky rostlin a jednoduše tak získat předběžný rozpočet konkrétní výsadby.

 

Půdorys – půdorys je základním zobrazením v programu a slouží k úpravě Vašich projektů. V půdorysu můžete zadávat, měnit, mazat a přesouvat jednotlivé prvky i celé skupiny prvků je půdorys. Představuje kolmý průmět (pohled shora na výsadby) kreslený v rovině. Jeden projekt může obsahovat maximálně jeden půdorys, který však můžete mít otevřen ve více oknech.

 

 

 

Půdorys s ceníkem – program umožňuje používat ceníky k oceňování dodaného rostlinného materiálu, zdroje materiálu je možné libovolně kombinovat a při návrhu výsadeb je možné konkretizovat použitý rostlinný materiál podle jeho parametrů udaných v cenících.

 

 

 

Rozvržení tisku – rozvržení tisku slouží pro tisk výsledného výkresu. Rozvržení tisku si můžete představit jako tiskovou sestavu na jednom výkresu (tedy jeden výkres), který může obsahovat části půdorysu, severku, text, prostorový model a popisové pole. V rámci jednoho projektu můžete mít vytvořeno více rozvržení tisku (výkresů).

 

 

 

Terénní modelace – terénní modelace slouží k zobrazení terénu v prostorovém modelu a k výpočtu odkopů a násypů. Terén je tvořen jednotlivými body navzájem propojenými úsečkami tvořícími trojúhelníkovou síť. V rámci jednoho projektu můžete mít vytvořeno i několik terénních modelací.

 

 

 

Axonometrický model – při axonometrickém zobrazení máte výsadbu před sebou a můžete ji otáčet a měnit úhel nadhledu. Podobně jako půdorys, můžete i axonometrický model tisknout.

 

 

 

Perspektivní model – narozdíl od axonometrického modelu, v perspektivním zobrazení je pozorovatel umístěn do výsadby. I v perspektivě je možné měnit nadhled, tentokrát však ne změnou úhlu, ale přímo výškou pozorování. Podobně jako půdorys, můžete i perspektivní model tisknout.

 

 


Program Sadovnická projekce se Vám snaží ulehčit a zjednodušit práci při projektování zastoupením rýsovacího prkna, barevných per, pravítka a kalkulačky, tužky či gumy. V neposlední řadě Vám pomůže se sestavením seznamu rostlin i jednoduché kalkulace jejich ceny. Program je koncipován pro maximální zjednodušení práce, aby sestavení projektu bylo co nejméně časově náročné a současně aby si výsledný projekt zachoval osobitý charakter každého uživatele.

Popis okna programu

 

1 – Hlavní nabídka programu

2 – Horní panel s ikonami

3 – Panely s nabídkou prvků

4 – Panel s informacemi o vybraném prvku

5 – Prvky půdorysu (jeden vybraný)

 

V hlavní nabídce programu (1) jsou k dispozici všechny dostupné příkazy pro práci s půdorysem, s prostorovým zobrazením, s terénními modelacemi a rozvržením tisku. Jednotlivé prvky půdorysu se zadávají pomocí dvou bočních panelů s nabídkou prvků (3). V půdorysu lze vždy upravovat vlastnosti pouze jednoho prvku nebo skupiny shodných prvků. Prvky vybrané pro úpravu jsou zobrazeny červeně (5), zatímco ostatní prvky jsou jiné barvy. Barvy prvků v půdorysu lze libovolně nastavit, postup je popsán v příslušné kapitole.

 

V panelu na spodním okraji okna (4) jsou zobrazeny informace o aktuálně vybraném prvku.

 

 

Prvek se do půdorysu vloží kliknutím na vybranou ikonu z bočních panelů (3). Ve většině případů se před vlastním vložením prvku zobrazí dialogové okno s vlastnostmi prvku. Zde je možné pozměnit jeho tvar, barvu v půdorysu a případně texturu v prostorovém zobrazení.

 

Speciálními prvky půdorysu jsou rostliny a květinové záhony, které jsou k dispozici v databance dřevin. Popis práce s databankou dřevin naleznete v příslušní kapitole.

Než začneme poprvé pracovat

Po instalaci programu je třeba zkontrolovat jeho nastavení. V hlavní nabídce programu zvolte příkaz Nástroje > Možnosti > Zobrazení. Zde je důležitý údaj „Šířka obrazu“ – do editačního pole zadejte šířku Vašeho monitoru v milimetrech. Zadání správné šířky monitoru je důležité pro korektní zobrazení měřítka výkresu na monitoru. Ostatní nastavení na této kartě nemusíte měnit.

 

 

Z dalšího nastavení na kartě „Různé“ je důležité automatické ukládání souborů. Do editačního pole (1) zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude Váš projekt automaticky uložen. Dojde–li během práce s programem k výpadku elektrického proudu nebo k havárii systému, budou ztraceny pouze změny, které jste provedli od posledního uložení projektu (ručního nebo automatického).

 

Abyste nemuseli po každé změně nastavení ukládat nastavení programu na disk, doporučujeme povolit automatické ukládání nastavení po každé jeho změně (2).

 

Pro začátečníky doporučujeme povolit bublinkovou nápovědu (3). Až si budete jisti, jaké činnosti ta která ikona, funkce či příkaz vykonává, můžete bublinkovou nápovědu vypnout, čímž se práce s programem mírně zrychlí.

 


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.